Primăria și Consiliul Local
Baia Mare
 
Hotărâri ale Consiliului Local
din luna:     anul:  
Caută in Hotărârile Consiliului Local
 

Hotărârile Consiliului Local din anul 2010 luna noiembrie

 
Hotărârea nr. 325 din 25.11.2010

Privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 to în Municipiul Baia Mare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, întrunit în şedinţă ordinară, joi 25 noiembrie 2010

 

 

Examinând:

                -proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului Baia Mare - prin viceprimar desemnat;

-raportul de specialitate nr.481/2010 promovat de Direcţia Servicii şi Achiziţii Publice - Serviciul  Administrare Drumuri Siguranţa Circulaţiei, prin care se propune modificarea H.C.L.nr. 566/28.11.2006 privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 to în Municipiul Baia Mare; 

 

 

Având în vedere:

           -Hotărârea Consiliului Local nr.566/28.11.2006 privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 to în Municipiul Baia Mare;

-Decizia comisiei municipale de sistematizare a circulaţiei întrunită în şedinţa din data de 16.11.2010;

                -raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

-prevederile art. 30, alin. 4 şi art. 128 lit. “d”  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, art.70, lit. g), aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificări şi completări ulterioare.

-prevederile Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-dispoziţiile art.31 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Se constată îndeplinite prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională

                Avizul secretarului Municipiului Baia Mare

         Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile art. 27, art. 36 alin.2, lit. b), alin.4, lit. c), lit e), art.115 alin 1, lit b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu toate  modificările şi completările   ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1.  Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 566/28.11.2006 privind  reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 to în municipiul Baia Mare, astfel:

 

Art. 1. va avea următorul conţinut:

 

                 Pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, precum şi pentru protejarea mediului înconjurător, locuitorilor şi a sistemului rutier, se restricţionează accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor, după cum urmează :

 a) în zona « A » a municipiului Baia Mare, care se identifică potrivit Anexei nr.1,se restricţionează

accesul şi circulaţia celor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4.5 tone;

        b) în zona « B » a municipiului Baia Mare, care se identifică potrivit Anexei nr.2,se restricţionează

            accesul şi circulaţia celor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

 

           În zona « A » de restricţie a municipiului Baia Mare, accesul şi circulaţia autovehiculelor

destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 to se poate permite achitând o taxă, eliberându-se în acest sens o autorizaţie de liber acces emisă în condiţiile reglementate de prezenta hotărâre;

 

           În zona « B » de restricţie a municipiului Baia Mare, accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 to se poate permite achitând o taxă,  eliberându-se în acest sens o autorizaţie de liber acces emisă în condiţiile reglementate de prezenta hotărâre;

 

            Se interzice accesul în zonele cu restricţie de tonaj, a autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 tone,  dacă  nu au ca destinaţie finală municipiul Baia Mare; tranzitarea urmând a se realiza pe traseele ocolitoare, semnalizate ca atare.

 

 

Art. 3. va avea următorul conţinut:

 

                     Autorizaţiile de liber acces se eliberează de către Primăria Municipiului Baia Mare – Direcţia Servicii şi Achiziţii Publice - Compartiment  Siguranţa Circulaţiei.

                  

 

    Art. 4. va avea următorul conţinut:

 

                   Taxele percepute pentru eliberarea autorizaţiilor de liber acces sunt:

 

Zona A ,  între orele  21:00 – 07:00

 

Masa totală maximă autorizată

Lei/zi

Lei/lună

Lei/an

între 4,5 tone şi 7,5 tone inclusiv

20

200

1800

între 7,5 tone şi 16 tone inclusiv

35

350

3150

între 16 tone şi 40 tone inclusiv

70

700

6300

mai mare de 40 tone

100

1000

9000

     

Zona B ,  între orele  21:00 – 07:00

 

Masa totală maximă autorizată

Lei/zi

Lei/lună

Lei/an

între 7,5 tone şi 16 tone inclusiv

25

250

2250

între 16 tone şi 40 tone inclusiv

50

500

4500

mai mare de 40 tone

80

800

7200

           

 

Zona A ,  între orele  07:00 – 21:00

 

Masa totală maximă autorizată

Lei/zi

Lei/lună

Lei/an

între 4,5 tone şi 7,5 tone inclusiv

40

400

3600

între 7,5 tone şi 16 tone inclusiv

70

700

6300

între 16 tone şi 40 tone inclusiv

140

1400

12600

mai mare de 40 tone

200

2000

18000

 

Zona B ,  între orele  07:00 – 21:00

 

Masa totală maximă autorizată

Lei/zi

Lei/lună

Lei/an

între 7,5 tone şi 16 tone inclusiv

50

500

4500

între 16 tone şi 40 tone inclusiv

100

1000

9000

mai mare de 40 tone

160

1600

14400

 

            Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală se calculează prin însumarea masei

            autovehiculului plus remorca.

            Pentru transporturile agabaritice, se percep taxe corespunzătoare autovehiculelor cu masa totală

            maximă autorizată mai mare de 40 to.

 

   IV.       Art. 6. se abrogă.

 

     V.        Art. 7. va avea următorul conţinut:

         

                 Pot circula fără restricţii, scutite de taxe,  pe întreg teritoriul municipiului Baia Mare, în baza unor autorizaţii speciale de liber acces următoarele categorii de autovehicule:

cele aparţinând serviciilor de ambulanţă, inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Ministerului Justiţiei – Direcţia Penitenciarelor, Ministerului Administraţiei Publice şi Internelor şi unităţilor speciale ale S.R.I şi S.P.P, aflate in misiune.

cele destinate intervenţiilor la avariile drumurilor, reţelelor tehnico-edilitare şi care aparţin administratorilor acestor reţele ;

cele destinate tractării autovehiculelor avariate, abandonate sau staţionate neregulamentar;

cele aparţinând societăţilor de salubrizare;

cele aparţinând instituţiilor publice si a celor care transportă ajutoare umanitare.;

cele aparţinând serviciilor subordonate Consiliului Local al municipiului Baia Mare şi cele aparţinând societăţilor cu care Primăria municipiului Baia Mare deţine contracte de execuţie lucrări;

 

     VI.       Art. 10. va avea următorul conţinut:

 

                    Nerespectarea prevederilor art. 1 şi 4  constituie contravenţie şi se sancţionează cu

 amendă cuprinsă între:

 

1000 şi 2000 lei

pentru autovehiculele cu greutate totală până la  26 tone inclusiv

2000 şi 2500 lei

pentru autovehiculele cu greutate totală  mai mare de 26 tone

 

 

 

 

 

Art. 11. se abrogă.

 

         VIII.       Art. 12. va avea următorul conţinut:

 

                       Contravenţiilor stabilite la art. 10  din prezenta hotarare, le sunt aplicabile prevederile O.G. nr. 2/2001, aprobata prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

                   Contravenientul poate achita in termen de 48 ore de la data comunicarii procesului-verbal de

constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii.

                Împotriva Procesului-verbal de contravenţie se poate depune plângere la sediul emitentului,

în termen de 15 zile de la comunicare, aplicându-se în acest sens prevederile O.G. nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor.

 

         IX.       Art. 13. va avea următorul conţinut:

 

                   Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către agenţii de poliţie rutieră, jandarmi, poliţia comunitară (locală) precum şi de către personalul împuternicit de Primarul Municipiului Baia Mare, în condiţiile legii.

              Modelul Procesului-verbal de contravenţie este prevăzut în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Restul articolelor din H.C.L. nr. 566/28.11.2006 rămân neschimbate.

 

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de  01 ianuarie 2011.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Servicii şi Achiziţii Publice.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:

Primarul Municipiului Baia Mare - prin viceprimar desemnat

Instituţia Prefectului judeţul Maramureş;

Direcţia Economică ;

Direcţia Servicii şi Achiziţii  Publice;

Compartimentul Pregătire şi Elaborare Documente.

Direcţia Poliţia Comunitară                                                                                         

Mass Media Locală

 

    

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNAT 

         GRĂDINARU GHEORGHE                                                                           SECRETAR

                                                                                                                     RODICA BRAD   

 

 

 

 

 

 

Total consilieri

23

Prezenţi

21

Pentru

20

Impotrivă

-

Abţineri

1