Primăria și Consiliul Local
Baia Mare
 
Comunicate şi anunţuri de presă
din luna: anul:
Cauta in Comunicate şi anunţuri de presă

 Comunicatele şi anunţurile de presă din anul 2012 luna ianuarie


Anunt

MUNICIPIULUI BAIA MARE

           

 

 

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre privind:

 

vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferente locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii 112/1995, ale Decretului Lege 61/1990, ale Legii 85/1992, şi ale locuinţelor menţinute prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, în favoarea proprietarilor acestora şi a moştenitorilor acestora, a cumpărătorilor subsecvenţi sau înscrise în cartea funciară în favoarea proprietarilor (constructori de bună credinţă) precum şi aprobarea unui regulament pentru vânzarea acestor terenuri.

 

Publicăm azi 30 ianuarie 2012 pe site-ul Primăriei www.baiamarecity.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei proiectul de hotărâre.

Precizăm că acest proiect poate fi consultat şi la Centrul pentru consultanţă, dialog public şi audienţă, situat la parterul Primăriei camera 6.

Cei interesaţi pot transmite în scris, în cel mult 10 zile calendaristice de la data acestui ANUNŢ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.

 

 

Primar

Cătălin Cherecheş

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BAIA MARE   

DIRECŢIA PATRIMONIU                                              

NR. INREG.______/2012                                                                                                                                  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

Privind vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferente locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii 112/1995, ale Decretului Lege 61/1990, ale Legii 85/1992, şi ale locuinţelor menţinute prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, în favoarea proprietarilor acestora şi a moştenitorilor acestora, a cumpărătorilor subsecvenţi sau înscrise în cartea funciară în favoarea proprietarilor (constructori de bună credinţă) precum şi aprobarea unui regulament pentru vânzarea acestor terenuri.

 

            Având în vedere:

 

Raportul de specialitate  al Direcţiei Patrimoniu  - Biroul Evidenţă Patrimoniu, prin care se propune vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferente locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii 112/1995, ale Decretului Lege 61/1990, ale Legii 85/1992 precum şi ale locuintelor mentinute prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile în favoarea proprietarilor acestora precum şi a moştenitorilor acestora , a cumpărătorilor subsecvenţi sau înscrise în cartea funciară în favoarea proprietarilor (constructori de bună credinţă)

Faptul că există numeroase solicitări de cumpărare a terenurilor proprietatea municipiului Baia Mare, exprimate de către proprietarii de locuinţe al căror drept de proprietate a fost constatat prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, în special în cartierele Valea Borcutului respectiv Ferneziu, Firiza

Numeroşi proprietari de locuinţe cumpărate în condiţiile Legii 112/1995, ale Decretului Lege 61/1990, ale Legii 85/1992 nu si-au reglementat până în prezent situaţia juridică a terenului aferent locuinţelor întrucât  li s-a acordat Ordinul Prefectului în temeiul Legii nr. 18/1991, art. 36, pe suprafeţe mult mai mici decât cele real folosite, de multe ori neacoperind nici suprafaţa construită,

In scopul reglementării situaţiei juridice a unor importante suprafeţe de teren proprietatea municipiului Baia Mare, a valorificării acestora şi a maximizării veniturilor la bugetul local precum şi pentru a se elimina posibilele susceptibilităţi de tratament diferenţiat între  solicitanţi

 

Avizul secretarului municipiului;

Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Avizul Secretarului Municipiului

 

Potrivit prevederilor Legii 287/ 2009 privind Codul Civil, despre dreptul de supeficie  , Titlul III, Cap. I art. 693 – 703,   şi ale art. 68 din Legea 71/2011  pentru punerea în aplicare a Codului Civil       

 

Potrivit competenţelor conferite de art. 36 alin.2 lit.c, art. 123 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată

 

 

HOTĂRĂŞTE,

 

 

Se aprobă vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferente locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii 112/1995, ale Decretului Lege 61/1990, ale Legii 85/1992 precum şi ale locuintelor mentinute prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile în favoarea proprietarilor acestora precum şi a moştenitorilor acestora , a cumpărătorilor subsecvenţi sau înscrise în cartea funciară în favoarea proprietarilor (constructori de bună credinţă). Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri terenurile aflate în procedura de revendicare administrativă sau judiciară.

 

 

Se aprobă Regulamentul privind procedura vânzării unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferente locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii 112/1995, ale Decretului Lege 61/1990, ale Legii 85/1992 precum şi ale locuintelor mentinute prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile în favoarea proprietarilor acestora precum şi a moştenitorilor acestora , a cumpărătorilor subsecvenţi sau înscrise în cartea funciară în favoarea proprietarilor (constructori de bună credinţă) conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Preţul de vânzare al terenurilor se va stabili la valoarea de piaţă, pe baza unui raport de evaluare, întocmit de către evaluatori autorizaţi, pe cheltuiala Primăriei municipiului Baia Mare; preţurile unitare astfel stabilite pe zone fiscale vor fi supuse spre aprobare şi însuşire de către consiliul local.

 

 

Determinarea suprafeţei terenului se va face în baza unei documentaţii cadastrale întocmită pe cheltuiala solicitantului pentru fiecare teren care se  vinde,în scopul determinării corecte a vecinătăţilor şi suprafeţelor, vizată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş şi nu va depăşi suprafaţa parcelei construibile, aşa cum este determinată prin Regulamentul General de Urbanism pe zona în care este situată.

 

 

Documentaţia va fi însoţită de certificat de urbanism sau nota instituţiei Arhitectului Şef, referitor la reglementările urbanistice din zonă pentru fiecare caz în parte, unde va fi stipulată încadrarea în prevederile Regulamentului General de Urbanism al municipiului Baia Mare.

 

 

Proprietarii locuinţelor mentinute prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile sau înscrise în cartea funciară în favoarea acestora (constructori de bună credinţă), care nu şi-au  exprimă intenţia de cumpărare a terenurilor curţi aferente, pot opta  pentru constituirea  unui drept de superficie cu titlu oneros, în condiţiile codului civil. În aceste  situaţii, Municipiul Baia Mare renunţă la dreptul de a invoca accesiunea asupra construcţiilor edificate pe teren.

 

 

Se însărcinează Serviciul de Specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare cu elaborarea unui Regulament privind procedura de încheiere a contractelor de superficie, pentru terenurile aferente locuinţelor mentinute prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile sau înscrise în cartea funciară în favoarea acestora (constructori de bună credinţă) care va fi supus spre aprobare Consiliului Local.

 

 

Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare, prin serviciile de specialitate.

 

 

  • Prezenta hotărâre se comunică la:
  • Primarul Municipiului Baia Mare
  • Direcţia Patrimoniu;
  • Instituţia Arhitectului Şef
  • Direcţia Economică – Direcţia de Venituri
  • Mass Media Locală
  • Compartimentul Pregătire Elaborare Documente.   
  • Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş

 

 

 

 

 

 

 

            INIŢIATOR                                                                             AVIZAT

             PRIMAR                                                                             SECRETAR

  CĂTĂLIN CHERECHEŞ                                                               RODICA BRAD


 

 

DE ACORD

Viceprimar

 

 

 

PRIMARIA BAIA MARE                                                                                   AVIZAT                                       

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                        Comisia de specialitate

NR. INREG. ________2012                                                                            nr_________

                                                                                                                        data_______

 

 

 

RAPORT

Privind vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferente locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii 112/1995, ale Decretului Lege 61/1990, ale Legii 85/1992, şi ale locuinţelor menţinute prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, în favoarea proprietarilor acestora şi a moştenitorilor acestora, a cumpărătorilor subsecvenţi sau înscrise în cartea funciară în favoarea proprietarilor (constructori de bună credinţă) precum şi aprobarea unui regulament pentru vânzarea acestor terenuri.

 

 

                Având în vedere:

Faptul că există numeroase solicitări de cumpărare a terenurilor proprietatea municipiului Baia Mare, exprimate de către proprietarii de locuinţe al căror drept de proprietate a fost constatat prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, în special în cartierele Valea Borcutului respectiv Ferneziu

Numeroşi proprietari de locuinţe cumpărate în condiţiile Legii 112/1995, ale Decretului Lege 61/1990, ale Legii 85/1992 nu şi-au reglementat până în prezent situaţia juridică a terenului aferent locuinţelor sau li s-a acordat Ordinul Prefectului în temeiul Legii nr. 18/1991 , art. 36, pe suprafeţe mult mai mici decât cele real folosite, de multe ori neacoperind nici suprafaţa construită,

In scopul reglementării situaţiei juridice a unor importante suprafeţe de teren proprietatea municipiului Baia Mare, a valorificării acestora şi a maximizării veniturilor la bugetul local precum şi pentru a se elimina posibilele susceptibilităţi de tratament diferenţiat între solicitanţi

 

Situaţia de fapt se încadrează în dispoziţiile art. 36 alin.2 lit.c, art. 123 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată cu completările ulterioare

 

 Faţă de cele de mai sus, propunem emiterea unei hotărâri a Consiliului Local Baia Mare privind vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferente locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii 112/1995, ale Decretului Lege 61/1990, ale Legii 85/1992, ale locuintelor mentinute prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile în favoarea proprietarilor acestora, şi a moştenitorilor acestora , a cumpărătorilor subsecvenţi sau înscrise în cartea funciară în favoarea proprietarilor ( constructori de bună credinţă ) precum şi aprobarea unui regulament pentru vânzarea acestor terenuri.

 

Anexăm la prezentul, documentaţia care conţine un număr de _______ file, precum şi proiectul de hotărâre.

 

19.01.2012

 

 

 

 

 

           DIRECTOR                                                                                                ŞEF BIROU

                                                                                                                    EVIDENŢĂ PATRIMONIU

    Ing. CĂLIN COROŞ                                                                                      Ing. MIRELA IONCE

 

 

 

 

 

 

VIZAT

SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS

          Jr. Alina Arseni

 

 

 

 

 

 

SAPLU-EP

2EX

IM/PP

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 la Hotărârea nr. _____________/2012

REGULAMENT
privind procedura vânzării unor terenuri curţi aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferente locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii 112/1995, ale Decretului Lege 61/1990, ale Legii 85/1992 şi ale locuinţelor menţinute prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, în favoarea proprietarilor acestora şi a moştenitorilor acestora, a cumpărătorilor subsecvenţi sau înscrise în cartea funciară în favoarea proprietarilor                           ( constructori de bună credinţă )

 

Vânzarea unor terenuri curţi aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferente locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii 112/1995, ale Decretului Lege 61/1990, ale Legii 85/1992, şi ale locuinţelor menţinute prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, în favoarea proprietarilor acestora şi a moştenitorilor acestora , a cumpărătorilor subsecvenţi sau înscrise în cartea funciară în favoarea proprietarilor ( constructori de bună credinţă )  se va face cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

 

Terenuri curţi aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferente locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii 112/1995, ale Decretului Lege 61/1990, ale Legii 85/1992

În exercitarea acestui drept cei interesaţi vor înregistra o cerere de cumpărare a terenului.

Terenurile curte se vând către proprietarii de locuinţe cumpărate în condiţiile Legii nr.112/1995, ale Decretului-Lege nr.61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992, a moştenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenţi, în cota indiviză, corespunzatoare cotei detinute în baza contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei, respectiv în baza actelor adiţionale la acestea, după caz.

Proprietarii locuinţelor, moştenitorii acestora sau cumpărătorii subsecvenţi au un drept de preemţiune la cumpărarea cotei de teren care corespunde locuinţei aflate în proprietate privată.

Suprafaţa de teren solicitată spre cumpărare nu va depăşi suprafaţa parcelei construibile, aşa cum este determinată prin Regulamentul General de Urbanism pe zona în care este situată.

Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri terenurile care pot face obiectul prevederilor art. 36 din Legea 18/1991, a fondului funciar cu modificările şi completările ulterioare precum şi cele aflate în procedura de revendicare administrativă sau judiciară 

La cerere se anexează următoarele acte:

date de identificare civilă a titularului contractului de vânzare-cumpărare a  locuinţei, în copie;

contractul de vanzare-cumparare a locuintei, pentru primul dobânditor;

extrase de coală funciară actualizate, cu privire la terenul solicitat spre cumpărare şi cu privire la dreptul de proprietate asupra construcţiei, pentru proprietarii subsecvenţi;

documentaţie cadastrală întocmită de către un topograf autorizat vizată de O.C.P.I. privitoare la terenul solicitat în vederea cumpărării;

certificat fiscal eliberat de Direcţia de Venituri din cadrul primăriei municipiului Baia Mare, pentru imobilul - construcţie ;

certificat de urbanism referitor la încadrarea în prevederile Regulamentului General de Urbanism al municipiului Baia Mare;

 

 

Cererea însoţită de actele mai sus menţionate se depune la sediul primăriei municipiului Baia Mare, care prin serviciul de specialitate efectuează verificarea documentaţiei depuse de petent, verificarea în teren, verificarea regimului juridic, întocmeşte referatul de specialitate, după caz, extras din ortofotoplan, calculul preţului de vânzare al terenului şi întocmeşte proiectul de hotărâre individual pentru fiecare caz în parte şi îl supune aprobării consiliului local.

Modalitatea de plată a terenului (integral sau în rate) va fi stabilită pentru fiecare caz în parte prin hotărâre de consiliu, în funcţie de solicitarea persoanei îndreptăţite, ţinând seama şi de posibilităţile financiare ale acesteia.

După achitarea integrală a preţului de vânzare al terenului, se va face transferul dreptului de proprietate în favoarea solicitantului, în formă autentică prin încheierea contractului de vânzare – cumpărare în faţa notarului public.

Taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică vor fi suportate de către cumpărător.

In cazul nerespectarii termenelor de plată stabilite prin hotărârile de consiliu individuale,  acestea îsi încetează valabilitatea.

Terenurile aferente constructiilor apartinand unor proprietari diferiti, se vor dobandi prin cumparare in cota ideala, proportional cu intinderea dreptului de proprietate asupra constructiilor .

Terenurile aferente locuintelor vor fi predate în baza unui proces-verbal de primire-predare, după încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

 

Terenuri curţi aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferente locuinţelor menţinute prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile sau înscrise în cartea funciară în favoarea proprietarului ( constructor de bună credinţă )

În exercitarea acestui drept cei interesaţi vor înregistra o cerere de cumpărare a terenului.

Terenurile se vând către proprietarii de locuinţe menţinute prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile în favoarea acestora precum şi a moştenitorilor acestora sau a cumpărătorilor subsecvenţi

Proprietarii locuinţelor, moştenitorii acestora sau cumpărătorii subsecvenţi au un drept de preemţiune la cumpărarea cotei de teren care corespunde locuinţei aflate în proprietate privată.

Suprafaţa de teren solicitată spre cumpărare nu va depăşi suprafaţa parcelei construibile, aşa cum este determinată prin Regulamentul General de Urbanism pe zona în care este situată.

Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri terenurile aflate în procedura de revendicare administrativă sau judiciară

La cerere se anexează următoarele acte:

date de identificare civilă a proprietarului locuinţei - copie;

hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care se menţine construcţia edificată pe terenul proprietatea privată a municipiului Baia Mare şi se constată dreptul de proprietate a solicitantului asupra acesteia ;

extrase de coală funciară actualizate, cu privire la terenul solicitat spre cumpărare şi cu privire la dreptul de proprietate asupra construcţiei;

documentaţie cadastrală întocmită pe cheltuiala solicitantului, de către un topograf autorizat, pentru terenul solicitat, în scopul determinării corecte a vecinătăţilor şi suprafeţelor, vizată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş;

certificat fiscal eliberat de Direcţia de Venituri din cadrul primăriei municipiului Baia Mare, pentru imobilul - construcţie ;

certificat de urbanism referitor la încadrarea în prevederile Regulamentului General de Urbanism al municipiului Baia Mare;

suprafaţa de teren solicitată spre cumpărare nu va depăşi suprafaţa minimă pentru o parcelă construibilă prevăzută în Regulament;

 

 

Cererea însoţită de actele mai sus menţionate se depune la sediul primăriei municipiului Baia Mare, care prin serviciul de specialitate efectuează verificarea documentaţiei depuse de petent, verificarea în teren, verificarea regimului juridic, întocmeşte referatul de specialitate, după caz, extras din ortofotoplan, calculul preţului de vânzare al terenului şi întocmeşte proiectul de hotărâre individual pentru fiecare caz în parte şi îl supune aprobării consiliului local.

Modalitatea de plată a terenului (integral sau în rate) va fi stabilită pentru fiecare caz în parte prin hotărâre de consiliu, în funcţie de solicitarea persoanei îndreptăţite, ţinând seama şi de posibilităţile financiare ale acesteia.

După achitarea integrală a preţului de vânzare al terenului, se va face transferul dreptului de proprietate în favoarea solicitantului, în formă autentică prin încheierea contractului de vânzare – cumpărare în faţa notarului public.

Taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică vor fi suportate de către cumpărător.

In cazul nerespectarii termenelor de plată stabilite prin hotărârile de consiliu individuale,  acestea îsi încetează valabilitatea.

Terenurile aferente locuintelor vor fi predate în baza unui proces-verbal de primire-predare, după încheierea contractului de vânzare-cumpărare.