Primăria și Consiliul Local
Baia Mare
 
Comunicate şi anunţuri de presă
din luna: anul:
Cauta in Comunicate şi anunţuri de presă

 Comunicatele şi anunţurile de presă din anul 2012 luna ianuarie


ANUNT

Nr.  416/17.01.2012

 

 

 

SERVICIUL PUBLIC AMBIENT URBAN, cu sediul în Baia Mare , str. Serelor nr. 2  organizează concurs în vederea  ocupării  pe perioada nedeterminată , a 8  posturi vacante de şofer I în cadrul atelierului mecanic reparaţii întreţinere auto.

 

Condiţii specifice de participare:

 

 • studii de specialitate: studii medii
 • vechime ca sofer profesionist: 4 ani  
 • vechime în muncă : 5 ani
 • carnet auto profesionist: categoriile B,C ,E
 • abilităţi ,calităţi şi aptitudini necesare: aptitudini de mecanică auto şi electricitate auto , abilităţi pentru conducerea unui autovehicol;

 

Acte necesare la dosar:

 

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii şi instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări , copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;  
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul ,sau după caz , o adeverinţă care să ateste   vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul  de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. cazier auto eliberat de Brigada Rutieră;
 8. aviz psihologic;
 9. atestat profesional ;
 10. curriculum vitae;
 11. copie permis auto;
 12. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

******documentele  vor fi însoţite şi de acte originale acolo unde este cazul

 

Concursul va avea loc la sediul SPAU , str. Serelor nr. 2 şi va consta în:

 

 • proba scrisa   în data 27.02.2012 , orele 10,00 ;
 • interviu în data de 02.03.2012 orele, 10,00 ;

 

Dosarele candidatilor vor fi preluate de catre compartimentul resurse umane, în perioada 19.01.-03.02.2012, până la ora 12. In termen  de maxim  3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor comisia de concurs va selecta  dosarele  de concurs şi va afişa rezultatul selectiei la sediul SPAU.

Bibliografia şi informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei str. Serelor nr. 2 – telefon: 0262/ 225773- int. 22 .

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. GHETE ELEONORA

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea posturilor de soferi din cadrul atelierului mecanic reparatii intretinere auto

    

 • Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii , republicata;
 • Legea nr. 477 /2004 – Codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, republicata;
 • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata;
 • Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
 • Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 

 

           

DIRECTOR EXECUTIV

ING. GHETE ELEONORA